Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I.polrok 2014

Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2014 zverejnený v zmysle §18f písmena b) zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov, dňa 22. 11. 2013 na úradnej tabuli Obce Chmeľnica.

K stiahnutiu

  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk