Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 2. polrok 2012

Hlavný kontrolór obce Chmeľnica zverejnil v zmysle zákona č.369/1990 Zb o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov návrh plánu práce hlavného kontrolóra na 2.polrok 2012.

K stiahnutiu