Plán kontrolnej činnosti HK na 2. polrok 2015

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Chmeľnica na II. polrok 2015 zverejnený v zmysle §18f písmena b) zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov, dňa 1. 6. 2015 na úradnej tabuli obce Chmeľnica.

K stiahnutiu