Návrh VZN na pripomienkovanie

Všeobecne záväzné nariadenie obce Chmeľnica o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Chmeľnica

K stiahnutiu