Návrh plánu kontrolnej činnosti na I.polrok 2017

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Chmeľnica na I. polrok 2017 zverejnený v zmysle §18f písmena b) zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov na úradnej tabuli obce Chmeľnica.