Návrh plánu kontrolnej činnosti na II.polrok 2016

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Chmeľnica na II. polrok 2016 zverejnený v zmysle §18f písmena b) zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov na úradnej tabuli obce Chmeľnica.

K stiahnutiu