Kamerový systém obce Chmeľnica I. ETAPA

S podporou MV SR  vo výške 10 000 € začíname v mesiaci september  s realizáciou projektu Kamerový systém obce Chmeľnica - I. ETAPA. 

 

Realizácii stavby predchádzalo verejné obstarávanie , v ktorom bol vybraný zhotoviteľ stavby František Fudaly AM-TEL. Dielo bude zrealizované do 31.10.2016. Celková cena diela je 12 600,0 €, výška dotácie z MV SR je 10 000,0 €, z vlastných zdrojov obce pôjde 2600, 0 €.Projekt Kamerový systém obce Chmeľnica bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva v Chmeľnici uznesením číslo 4/2/2015 zo dňa 23.06.2016.