DODRŽIAVAJTE PRAVIDLÁ NA OBECNÝCH KOMUNIKÁCIÁCH!

Akýkoľvek nepovolený  zásah do obecného pozemku, na ktorom je obecná  komunikácia je prísne zakázaný! V prípade svojvoľného zaústenia dažďových vôd do zeleného pásu obecnej komunikácie  sa občania vystavujú sankciám.

Upozorňujeme občanov, že si v časti obci od rod. domu súp. č. 196-229 a súp. č.195-227, v ktorej bola vybudovaná  nová obecná komunikácia môžu upraviť  kamienkami alebo  zámkovou dlažbou  iba vstupy na svoj pozemok. Zelené pásy musia zostať zatrávnené bez výsadby drevín.  Na strane komunikácie, kde sa nachádzajú odvodňovacie rebrá a zatrávňovacie dlaždice je prísny zákaz parkovať vozidlá.

Dodržiavanie pravidiel cestnej premávky je vecou nás všetkých

V poslednom období sme svedkami zvýšenej dopravnej nehodovosti, na ktorú má vplyv mnoho faktorov, ku ktorým nesporne patrí nedodržanie správnej rýchlosti jazdy v obci, neprispôsobenie riadenia motorového vozidla poveternostným podmienkam, znížená opatrnosť a neohľaduplnosť vodičov voči chodcom a cyklistom.  

V spolupráci s políciou budú uskutočnené kontroly zamerané na porušenie pravidiel cestnej premávky aj v našej obci.